Ponad poziomem chmur

Ponad poziomem chmur

Usposobienie mędrca jest takie jak stan niebios powyżej księżyca: wciąż panuje tam niezmącana pogoda.

Seneka. Listy. LIX.

Cabin Crew, please prepare for departure. To ostatnie słowa, które słyszysz zanim kapitan samolotu pchnie dźwignię ciągu i samolot zacznie nabierać prędkości na pasie startowym.

(więcej…)

Jak po stoicku przetrwać mundial?

Jak po stoicku przetrwać mundial?

Mundial jest zawsze źródłem rozlicznych zgryzot. Kibice rozpaczają, kiedy ich drużyna słabo się spisuje, a kiedy spisuje się dobrze, stają się przyczyną zgryzot dla innych kibiców, a także, za sprawą wrzasków, skandowań i wszelkiego rodzaju hałasów, dla wszystkich innych, postronnych, którzy kibicami nie są. Jak po stoicku przetrać mundial? (więcej…)

REGULAMIN KONKURSU „Stoicki Tekst Mundialu”

REGULAMIN KONKURSU „Stoicki Tekst Mundialu”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Stoicki Tekst Mundialu” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Aksja Michał Wiśniewski z siedzibą na ul. Przy Forcie 10/78, 02-495 Warszawa, posiadająca nr NIP 113-242-43-93 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/StoicWay (zwanej dalej “Fanpage”).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  • zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage Stoic Way.
  • udostępnienie danych osobowych w formie adresu e-mail Organizatorowi w celu przesłania nagrody
 3. Konkurs trwa od dnia 14 czerwca 2018 roku do 15 lipca 2018 roku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Facebooka.
 6. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją regulaminu przez uczestnika.

3. NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie są cyfrowe książki (e-booki) „Wielki Spokój” autorstwa Tomasza Mazura (zwana dalej “Nagrodą”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrodę otrzymają Uczestnicy, którzy w opinii Organizatora wskażą najciekawszą stoicką wypowiedź (zawodnika, trenera, komentatora) zarejestrowaną w trakcie trwania mundialu.
 2. Jedyną poprawną formą udziału w Konkursie jest komentarz w odpowiedzi na post Organizatora, który ogłasza rozpoczęcie Konkursu.
 3. Nagrodę można otrzymać wyłącznie raz w tygodniu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 5. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom e-mailem.
 7. Organizator ma prawo podać, który Uczestnik jest zwycięzcą konkursu na Fanpage.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane po ogłoszeniu kto jest zwycięzcą Konkursu.
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie https://stoicway.net/polityka_prywatnosci